tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Chi Hội Mai Vàng Bảo Ninh: Nơi Giao Lưu và Phát Triển Kinh Tế (18 อ่าน)

14 พ.ค. 2567 18:16

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Chi Hội Mai V&agrave;ng Bảo Ninh: Nơi Giao Lưu v&agrave; Ph&aacute;t Triển Kinh Tế

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Chi hội l&agrave; nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về mai vu nu chan dai la gi , c&aacute;ch trồng, chăm s&oacute;c, tạo thế mai v&agrave;ng giữa những người c&oacute; c&ugrave;ng đam m&ecirc;. Chi hội c&ograve;n l&agrave; nơi gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ ph&aacute;t triển kinh tế từ mai v&agrave;ng. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần bảo tồn giống mai v&agrave;ng Bảo Ninh v&agrave; g&igrave;n giữ nghề truyền thống cho con ch&aacute;u sau n&agrave;y", anh Nguyễn B&igrave;nh Thạnh chia sẻ.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Nh&igrave;n ngắm những c&acirc;y mai v&agrave;ng tại nh&agrave; vườn của anh Nguyễn B&igrave;nh Thạnh, người ta c&oacute; thể thấy sự kỳ c&ocirc;ng v&agrave; đam m&ecirc; trong từng chi tiết. C&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nguồn thu nhập m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của anh.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o D&acirc;n Việt, &ocirc;ng Đ&agrave;o Xu&acirc;n Vinh - Chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n x&atilde; Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng B&igrave;nh) nhận x&eacute;t: "Anh Nguyễn B&igrave;nh Thạnh l&agrave; một n&ocirc;ng d&acirc;n sản xuất, kinh doanh giỏi tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Kh&ocirc;ng chỉ ph&aacute;t triển kinh tế từ c&acirc;y cảnh, anh Thạnh c&ograve;n trồng khoai lang t&iacute;m, dưa hấu, đ&agrave;o ao thả c&aacute;. Vừa qua, Hội N&ocirc;ng d&acirc;n x&atilde; đ&atilde; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ anh Thạnh trong việc ti&ecirc;u thụ khoai lang để nhường một phần đất cho dự &aacute;n nh&agrave; nước, chấp h&agrave;nh đ&uacute;ng quy định ph&aacute;p luật".

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đ&agrave;o Xu&acirc;n Vinh cũng nhấn mạnh: "N&ocirc;ng d&acirc;n Nguyễn B&igrave;nh Thạnh c&ograve;n g&oacute;p sức lớn trong việc th&agrave;nh lập Chi hội N&ocirc;ng d&acirc;n Bảo tồn v&agrave; Ph&aacute;t triển Mai V&agrave;ng Bảo Ninh. Từ đ&oacute;, tạo ra một k&ecirc;nh sinh hoạt hữu &iacute;ch cho hội vi&ecirc;n n&ocirc;ng d&acirc;n, l&agrave; nơi để hội vi&ecirc;n giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y mai giao ca mau . Đồng thời, chi hội c&oacute; t&aacute;c động th&uacute;c đẩy nghề trồng mai v&agrave;ng của địa phương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển".

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Với sự hỗ trợ v&agrave; đồng h&agrave;nh từ Hội N&ocirc;ng d&acirc;n, anh Nguyễn B&igrave;nh Thạnh v&agrave; nhiều n&ocirc;ng d&acirc;n kh&aacute;c trong x&atilde; Bảo Ninh đ&atilde; c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển kinh tế bền vững từ c&acirc;y mai v&agrave;ng. Chi hội Mai V&agrave;ng Bảo Ninh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi giao lưu, học hỏi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi gắn kết t&igrave;nh l&agrave;ng nghĩa x&oacute;m, c&ugrave;ng nhau bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị của lo&agrave;i c&acirc;y mai v&agrave;ng truyền thống.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Những nỗ lực của anh Thạnh v&agrave; c&aacute;c hội vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ mang lại thu nhập ổn định m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bảo tồn một n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a truyền thống, g&oacute;p phần l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m cho qu&ecirc; hương Bảo Ninh. Sự ph&aacute;t triển bền vững từ nghề trồng mai v&agrave;ng đ&atilde; đem lại nhiều hy vọng v&agrave; tương lai tươi s&aacute;ng cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mai Giảo Thủ Đức: Sự Lựa Chọn Ho&agrave;n Hảo Cho Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Giống mai giảo Thủ Đức nổi tiếng với hoa nở to, l&acirc;u t&agrave;n, v&agrave; m&agrave;u v&agrave;ng rực rỡ, lu&ocirc;n l&agrave; lựa chọn h&agrave;ng đầu cho người chơi mai trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, năm nay, đại dịch Covid-19 đ&atilde; ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến nhiều kh&iacute;a cạnh của cuộc sống, bao gồm cả thu nhập của người d&acirc;n, khiến họ đắn đo, c&acirc;n nhắc khi mua sắm hoa Tết. Nhiều chủ vườn mai phản &aacute;nh, mọi năm, thời điểm 1 th&aacute;ng trước Tết đ&atilde; tấp nập người d&acirc;n, thương l&aacute;i đến tham quan v&agrave; đặt chau mai vang , nhưng năm nay, lượng kh&aacute;ch giảm hẳn.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Để phục vụ cho nhu cầu chơi mai Tết v&agrave; k&iacute;ch cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng, một số nh&agrave; vườn đ&atilde; triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i nhằm thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng. Trong đ&oacute;, Vườn mai Ph&aacute;t Ph&aacute;t Lộc, tọa lạc tại 50 D&acirc;n Chủ, P. Hiệp Ph&uacute;, Q.9, Tp. Thủ Đức, đ&atilde; quyết định b&aacute;n gi&aacute; gốc cho hơn 10.000 c&acirc;y mai giảo Thủ Đức thuần chậu, chỉ từ 480.000 đồng/chậu. Chủ vườn mai Ph&aacute;t Ph&aacute;t Lộc cho biết, c&aacute;c c&acirc;y mai n&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n tất c&ocirc;ng đoạn lặt l&aacute;, uốn sửa, v&ocirc; ph&acirc;n, sang chậu, sẵn s&agrave;ng giao tận tay cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n 10.000 c&acirc;y mai giảo Thủ Đức thuần chậu được Vườn mai Ph&aacute;t Ph&aacute;t Lộc b&aacute;n với gi&aacute; gốc, chỉ từ 480.000 đồng/chậu, hứa hẹn mang lại sự lựa chọn kinh tế v&agrave; hấp dẫn cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng trong dịp Tết n&agrave;y.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Việc triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; th&ecirc;m lựa chọn tiết kiệm m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần hỗ trợ c&aacute;c nh&agrave; vườn duy tr&igrave; hoạt động kinh doanh trong thời kỳ kh&oacute; khăn. Chủ vườn Ph&aacute;t Ph&aacute;t Lộc chia sẻ: "Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu rằng, t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế năm nay khiến nhiều gia đ&igrave;nh phải c&acirc;n nhắc kỹ lưỡng hơn khi mua sắm. V&igrave; vậy, ch&uacute;ng t&ocirc;i hy vọng rằng, với mức gi&aacute; ưu đ&atilde;i n&agrave;y, nhiều người sẽ vẫn c&oacute; thể trang tr&iacute; nh&agrave; cửa bằng những c&acirc;y mai giảo Thủ Đức đẹp mắt, g&oacute;p phần mang lại kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết ấm c&uacute;ng v&agrave; tươi vui".

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Với những c&acirc;y mai giảo Thủ Đức chất lượng, đ&atilde; qua chăm s&oacute;c kỹ lưỡng, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về vẻ đẹp v&agrave; sức sống của c&acirc;y. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, việc hỗ trợ giao h&agrave;ng tận nơi cũng gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng tiết kiệm thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức, nhất l&agrave; trong bối cảnh dịch bệnh c&ograve;n diễn biến phức tạp.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Những nỗ lực của c&aacute;c nh&agrave; vườn như Ph&aacute;t Ph&aacute;t Lộc kh&ocirc;ng chỉ mang lại niềm vui v&agrave; sự h&agrave;i l&ograve;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p duy tr&igrave; n&eacute;t đẹp truyền thống của ng&agrave;y Tết Việt Nam, nơi những c&agrave;nh mai v&agrave;ng rực rỡ lu&ocirc;n hiện diện trong mỗi gia đ&igrave;nh, tượng trưng cho sự may mắn, t&agrave;i lộc v&agrave; hạnh ph&uacute;c trong năm mới.

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mai Giảo Thủ Đức: Sự Lựa Chọn Ho&agrave;n Hảo Cho Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n

<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Giống mai giảo Thủ Đức nổi tiếng với hoa nở to, m&agrave;u v&agrave;ng rực rỡ, nhiều c&aacute;nh v&agrave; l&acirc;u t&agrave;n, l&agrave; lựa chọn h&agrave;ng đầu của nhiều người chơi mai trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n. Đặc biệt, mai giảo hương (hay c&ograve;n gọi l&agrave; giảo thơm, mai ngự tiến vua) c&oacute; m&ugrave;i thơm đặc trưng, hiếm loại mai n&agrave;o s&aacute;nh được.

<div style="text-align: justify;"> </div>

171.225.185.27

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com