trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

  Khi Tết Nguyên đán sắp đến, nhiều vườn mai ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chờ khách hàng. (16 อ่าน)

4 พ.ค. 2567 11:24

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">D&ugrave; đ&atilde; gần giữa th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch, nhưng c&aacute;c thương l&aacute;i chỉ mới hỏi gi&aacute; m&agrave; chưa đặt cọc hoặc x&aacute;c nhận mua. Kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc từ c&aacute;c v&ugrave;ng xa như miền Bắc v&agrave; miền Trung cũng &iacute;t hơn năm nay.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Với chỉ hơn hai tuần nữa cho Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n 2024, c&aacute;c vườn mai nổi tiếng ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, như Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức, đang vội v&agrave;ng lặt l&aacute; v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y để tạo ra những c&acirc;y mai tốt nhất cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tuy nhi&ecirc;n, quan s&aacute;t cho thấy nhu cầu về </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> vẫn c&ograve;n kh&aacute; thưa thớt, k&eacute;m s&ocirc;i động hơn những năm trước. L&agrave;ng mai B&igrave;nh Lợi (x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh) từ l&acirc;u đ&atilde; được biết đến như l&agrave; một khu vực trồng mai lớn v&agrave; nổi tiếng tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">To&agrave;n bộ x&atilde; hiện c&oacute; gần 500 hộ trồng mai, với tổng diện t&iacute;ch khoảng 510 hecta. Hiện nay, c&aacute;c vườn đang bận rộn lặt l&aacute; v&agrave; tập trung v&agrave;o chăm s&oacute;c c&acirc;y để tạo ra c&aacute;c nụ lớn v&agrave; khỏe mạnh. Tuy nhi&ecirc;n, nhiều chủ vườn cho biết thị trường mai năm nay c&oacute; vẻ y&ecirc;n ắng hơn so với những năm trước.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">D&ugrave; đ&atilde; gần giữa th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch, c&aacute;c thương l&aacute;i chỉ gh&eacute; thăm để hỏi gi&aacute; m&agrave; chưa đặt cọc hoặc x&aacute;c nhận mua. Kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc từ xa như miền Bắc v&agrave; miền Trung cũng &iacute;t hơn năm nay.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Vườn mai Hữu Đức ở x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh, c&oacute; 4 hecta c&acirc;y mai với hơn 20.000 c&acirc;y đ&atilde; ho&agrave;n thiện sẵn s&agrave;ng đưa ra thị trường.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo B&ugrave;i Ngọc Đức, chủ vườn, do t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế kh&oacute; khăn năm nay, nhiều người đang thắt chặt chi ti&ecirc;u, đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c sản phẩm kh&ocirc;ng cần thiết, n&ecirc;n thị trường mai k&eacute;m s&ocirc;i động, mặc d&ugrave; c&aacute;c vườn đ&atilde; chủ động giảm gi&aacute; để mai tiếp cận được với nhiều người hơn trong dịp Tết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Những năm trước, một chậu </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">đặc điểm nhận dạng giống mai nhị ngọc to&agrave;n</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> c&oacute; gi&aacute; khoảng 500.000 VND, nhưng năm nay chỉ được b&aacute;n khoảng 300.000-400.000 VND. Để tiếp cận nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng hơn ở c&aacute;c ph&acirc;n kh&uacute;c kh&aacute;c nhau, vườn mai Hữu Đức đang giới thiệu khoảng 1.000 chậu bonsai mai năm nay, đặc biệt l&agrave; bonsai mai mini.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngo&agrave;i ra, c&oacute; khoảng 1.000 chậu được d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng thu&ecirc;. Đối với những chậu thu&ecirc; n&agrave;y, t&ugrave;y v&agrave;o nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, vườn sẽ điều chỉnh thời gian lặt l&aacute; v&agrave; chăm s&oacute;c để đảm bảo mai nở đ&uacute;ng thời điểm. Sau Tết, vườn sẽ thu hồi những c&acirc;y mai n&agrave;y để tiếp tục chăm s&oacute;c cho những m&ugrave;a Tết sau.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nguyễn Văn Kim, chủ vườn mai Vạn Gi&agrave;u (x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh), chia sẻ rằng những năm trước, vườn mai Vạn Gi&agrave;u b&aacute;n trung b&igrave;nh 2.000-3.000 c&acirc;y mai ra thị trường, với mỗi c&acirc;y c&oacute; gi&aacute; từ 500.000 đến 700.000 VND. Tuy nhi&ecirc;n, năm nay, tốc độ mua chậm hơn so với năm trước, v&agrave; ước t&iacute;nh chỉ c&oacute; khoảng 1.000-2.000 c&acirc;y mai được b&aacute;n.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo &ocirc;ng Kim, năm nay, số lượng thương l&aacute;i đến vườn xem mai giảm một nửa so với những năm trước. C&ugrave;ng thời điểm năm trước, nhiều vườn đ&atilde; được c&aacute;c thương l&aacute;i đặt trước, chỉ chờ ng&agrave;y giao h&agrave;ng. Nhưng năm nay, ngay sau m&ugrave;ng 10 th&aacute;ng Chạp, chỉ c&oacute; một v&agrave;i kh&aacute;ch h&agrave;ng gh&eacute; thăm, với một số người chỉ hỏi gi&aacute; rồi rời đi m&agrave; kh&ocirc;ng đặt cọc hoặc x&aacute;c nhận mua.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ở một kh&iacute;a cạnh t&iacute;ch cực, mai v&agrave;ng truyền thống v&agrave; mai si&ecirc;u nở từ B&igrave;nh Lợi đ&atilde; thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m của nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng. Phạm Ho&agrave;ng Tiến, chủ vườn mai Lộc Ph&aacute;t ở x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh, cho biết rằng mai si&ecirc;u nở từ B&igrave;nh Lợi l&agrave; một giống mới được gh&eacute;p khoảng một năm trước.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhờ c&oacute; th&acirc;n c&acirc;y chắc chắn, mai si&ecirc;u nở c&oacute; những b&ocirc;ng hoa lớn hơn với nhiều c&aacute;nh hơn. So với c&aacute;c loại </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">, mai si&ecirc;u nở c&oacute; thời gian nở d&agrave;i hơn, giữ hoa l&acirc;u hơn, v&agrave; &iacute;t bị rụng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">"Mai si&ecirc;u nở từ B&igrave;nh Lợi c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng rực rỡ, mặt hoa lớn với đường k&iacute;nh l&ecirc;n đến 7 cm, mỗi b&ocirc;ng c&oacute; từ 14-27 c&aacute;nh. Khi nở, ch&uacute;ng thường tụ họp th&agrave;nh những ch&ugrave;m đẹp mắt; ch&uacute;ng cũng c&oacute; hương thơm rất đặc biệt. Để quảng b&aacute; giống mới n&agrave;y, t&ocirc;i đ&atilde; giới thiệu sản phẩm tr&ecirc;n YouTube, v&agrave; nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; đến hỏi thăm. Hiện tại, t&ocirc;i đ&atilde; b&aacute;n được 500 c&acirc;y mai si&ecirc;u nở cho những người chơi c&acirc;y cảnh khắp cả nước, với gi&aacute; thấp nhất l&agrave; 2 triệu VND mỗi c&acirc;y," &ocirc;ng Tiến chia sẻ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Phan Thị Thanh C&ocirc;ng, chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n x&atilde; B&igrave;nh Lợi, Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh, cho biết rằng trước đ&acirc;y, n&ocirc;ng d&acirc;n chủ yếu trồng c&aacute;c loại mai truyền thống. Gần đ&acirc;y, để n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; gi&aacute; trị, một số n&ocirc;ng d&acirc;n trong x&atilde; B&igrave;nh Lợi đ&atilde; thử nghiệm trồng bonsai mai v&agrave; c&aacute;c giống chất lượng cao kh&aacute;c để thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hy vọng rằng với mai si&ecirc;u nở từ B&igrave;nh Lợi, đ&acirc;y sẽ l&agrave; một điểm nhấn tr&ecirc;n thị trường hoa kiểng, cũng như thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng cho dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Gi&aacute;p Th&igrave;n 2024 sắp tới.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong khi đ&oacute;, tại vườn mai Ch&iacute; C&ocirc;ng ở phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Th&agrave;nh phố Thủ Đức, nhiều c&ocirc;ng nh&acirc;n cũng đang bận rộn lặt l&aacute; từ c&aacute;c chậu mai để đảm bảo c&acirc;y nở nụ đ&uacute;ng thời gian. Nguyễn Ch&iacute; C&ocirc;ng, chủ vườn, cho biết rằng sau khi lặt l&aacute; v&agrave; tưới nước để k&iacute;ch th&iacute;ch nhiều nụ hơn, vườn sẽ vận chuyển một số chậu ra đường Phạm Văn Đồng để trưng b&agrave;y v&agrave; b&aacute;n.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Năm nay, vườn dự định cung cấp khoảng 500 c&acirc;y mai với c&aacute;c mức gi&aacute; kh&aacute;c nhau để mọi người c&oacute; nhiều lựa chọn phải chăng hơn. Nguyễn Ngọc Phương, chủ vườn mai Phương B&igrave;nh ở phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, chia sẻ rằng năm nay, vườn c&oacute; 1.300 c&acirc;y mai với c&aacute;c k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau, bao gồm cả mai si&ecirc;u nở, để phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng dịp Tết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo &ocirc;ng Phương, năm nay, tất cả c&aacute;c chi ph&iacute; nguy&ecirc;n liệu, nh&acirc;n c&ocirc;ng cho việc chăm s&oacute;c mai đ&atilde; tăng l&ecirc;n, nhưng c&aacute;c vườn phải cẩn trọng với gi&aacute; cả v&igrave; t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế kh&oacute; khăn, với ng&acirc;n s&aacute;ch mua hoa v&agrave; trang tr&iacute; nh&agrave; cửa bị giảm s&uacute;t.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">D&ugrave; số lượng người mua &iacute;t hơn, nhưng số người li&ecirc;n hệ để thu&ecirc; mai đ&atilde; tăng gấp đ&ocirc;i so với c&ugrave;ng thời điểm năm trước. C&ugrave;ng với c&aacute;c chậu mai gi&aacute; rẻ, vườn cũng c&oacute; một số c&acirc;y mai độc đ&aacute;o h&agrave;ng chục năm tuổi, với gi&aacute; thu&ecirc; từ h&agrave;ng chục đến h&agrave;ng trăm triệu đồng, phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn trưng b&agrave;y tại văn ph&ograve;ng, c&ocirc;ng ty, v&agrave; những nơi tương tự.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">D&ugrave; kỳ vọng thị trường c&oacute; thể k&eacute;m s&ocirc;i động hơn, c&aacute;c chủ vườn mai vẫn giữ hy vọng rằng sau ng&agrave;y 20 th&aacute;ng Chạp, sẽ c&oacute; nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng đến hơn, v&igrave; theo truyền thống, người d&acirc;n miền Nam Việt Nam muốn c&oacute; một c&acirc;y mai nở rộ trong dịp Tết.</span>

42.118.70.233

trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com